Rexistro Galego de Emisores de Compostos Orgánicos Volátiles Rexistro Galego de Emisores de Compostos Orgánicos Volátiles


Martes, 16-Abril-2024 09:44:13

Máis Info. Tríptico Guías Técnicas Contacto Lexislación Normativa Rexistro Alta LigazónsXunta de Galicia Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas Ministerio de Medio AmbienteUsuario
Usuario 
Contrasinal 

Qué é o Rexistro Galego de Emisores de Compostos Orgánicos Volátiles?

É o sistema a través do cal os titulares das instalacións comprendidas no ámbito de aplicación do Real Decreto 117/2003 rexistran unha serie de datos necesarios para que a Administración Ambiental poda comprobar o cumprimento das obligacións establecidas por dita normativa.

As instalacións afectadas polo Real Decreto 117/2003 son aquelas nas que se desenrole algunha das actividades enumeradas no seu anexo I (tendo en conta a modificación que se establece sobre o punto 12 de dito anexo mediante a disposición final primeira do Real Decreto 227/2006), e ademais o fagan superando o umbral de consumo de disolvente orgánico establecido no seu anexo II, tal e como se indica no seguinte fluxograma:Aquelas instalacións que teñan a obriga de rexistrarse no Rexistro Galego de COV, deberán darse de alta no sistema para posteriormente recibir o seu usuario e contrasinal co que poderá cumplimentar os formularios electrónicos neste sistema web.

Unha vez se dispoña do usuario e contrasinal, poderá ver os datos da sua empresa así como realizar futuros rexistros de renovación do rexistro inicial.

Para poder encher debidamente o seu rexistro, pode consultar diversa información sobre o sistema. Dispón dun apartadao de Máis Información para acceder á información da campaña, así coma un apartado de Lexislación no que se atopa distintos documentos legais acerca da necesidade deste rexistro.

Unha vez completado o Rexistro, o sistema proporciona a opción de imprimir un “informe resumen” onde, ademais dos datos introducidos polo usuario no rexistro, figurará o cumprimento ou non dos requisitos do RD 117/2003.
Consellera de Medio Ambiente Territorio e Infraestructuras
v1.6.3